ChrzestSakrament chrztu św. udzielany jest dzieciom w naszej parafii w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13.00.

Do chrztu św. swoich dzieci rodzice powinni:

• osobiście zgłosić i ustalić w kancelarii parafialnej termin chrztu (nie później niż sześć tygodni przed planowaną datą sakramentu),

• czytelnie wypełnić i dostarczyć do parafii otrzymany przy zgłaszaniu chrztu formularz,

• wraz z formularzem – oprócz dowodów osobistych - przedstawić akt urodzenia dziecka (odpis z USC), dane osobowe swoje i rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania),

• wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św., która odbywa się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca od godz. 16.00 do 17.15 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej. Chrzestni, którzy z jakiegoś powodu (np. odległości) nie mogą uczestniczyć w katechezie w naszej parafii winni uczestniczyć w takowej w parafii swojego zamieszkania, a po jej odbyciu dostarczyć do naszej parafii potwierdzenie udziału wydane przez prowadzącego katechezę kapłana,

• w sytuacji braku przeszkody do rozgrzeszenia sakramentalnego przystąpić do spowiedzi św.

Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

• jest wierzącym i praktykującym katolikiem i ukończył 16 rok życia,

• przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

• prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,

• osoby spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie z własnej parafii o praktykowaniu swojej wiary,

• powinni wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św. (w tutejszej lub swojej parafii)

UWAGA!!!

Zgodnie z nauką Kościoła i praktyką duszpasterską rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechezie szkolnej.