Wieczernik modlitwy

Nasza grupa modlitewna wspierająca swoją modlitwą miejscowych duszpasterzy. Opiekunem grupy jest o. Edward Leśniak SP.

STATUT WSPÓLNOTY 

Jezus Chrystus modlący się w Wieczerniku za swoich Apostołów jest dla nas wezwaniem do otoczenia modlitwą duszpasterzy. Posłuszni temu przykładowi i w odpowiedzi na problemy naszych czasów powołujemy do istnienia „Wieczernik modlitwy za kapłanów”. 

Wieczernik tworzą siedmioosobowe grupy, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna, wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenie ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik. 

 1. „Wieczernik” przy Parafii Imienia NMP jest wspólnotą modlitewną powołaną w celu duchowego wspierania kapłanów posługujących w parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
 2. Do wspólnoty należeć mogą wszyscy wierni katolicy.
 3. Wspólnota może zaistnieć, gdy zgromadzi, co najmniej 7 członków.
 4. Duchową opiekę nad „Wieczernikiem” sprawuje kapłan – Opiekun – wskazany przez Ojca Proboszcza
 5. Odpowiedzialność i obowiązek koordynowania posługi „Wieczernika” należy do świeckiego animatora, który wyznaczany jest przez Księdza Opiekuna po wysłuchaniu głosu członków wspólnoty.
 6. Obowiązki członków wspólnoty:
  • Przystąpić do wspólnoty można na dowolny okres czasu, nie mniejszy niż jeden rok.
  • Osoba ponawiająca swoją deklarację trwania we wspólnocie może ją złożyć na kolejny rok lub wieczyście.
  • Deklaracja jest publiczna i będzie składana na ręce Księdza Opiekuna
  • Przystępujący sam wybiera dzień tygodnia, w którym będzie się modlił za kapłanów.
  • W wybranym dniu Przystępujący będzie odmawiał modlitwę w intencji kapłanów parafii oraz postara się adorować Chrystusa przynajmniej przez 10 minut
  • Jako uprzywilejowany rodzaj modlitwy uważać będziemy zawsze udział w Eucharystii i Adorację Najświętszego Sakramentu.
  • Każdy członek Wspólnoty troszcząc się o duchowe dobro swoich duszpasterzy sam najpierw dbać będzie o własną duchowość.
  • Zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków nie będzie stanowić grzechu. Jednak porzucenie zadeklarowanej modlitwy zobowiązuje w sumieniu do poproszenia Opiekuna lub Animatora wspólnoty o skreślenie z listy członków wspólnoty.
  • Wskazane jest, aby Członkowie wspólnoty, w miarę możliwości uczestniczyli w Mszach Św. z okazji I czwartku a także w spotkaniach „Wieczernika”.


  MODLITWA ZA KAPŁANÓW ODMAWIANA PRZEZ CZŁONKÓW WIECZERNIKA 

  O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, 
aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich.
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów naszej parafii
uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.
Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.
Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem,
otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty,
by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości;
by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.
Wszyscy Święci patronowie naszych kapłanów,
waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj.
Proszę, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem
i pomagali im we wszystkich potrzebach,
aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały.
Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.