Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną dla dzieci i młodzieży.


Organizatorem konkursu na prezentację palmy wielkanocnej jest Centrum Kultury Calasanz Olsza przy parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie.

1. Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
 • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

2. Zasady konkursu:

Uczestnicy mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm, stąd też praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem. Może być wykonana także przez dwójkę uczestników.

3. Warunki udziału:

 • na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną (nie wyższą niż 1metr, ale nie mniejszą niż 50 cm);
 • palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych;
 • prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej;
 • do pracy powinna być przymocowana karteczka z następującymi informacjami: imię i nazwisko oraz wiek
 • Uczestnika, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.

4. Miejsce i termin składanie prac: Centrum Kultury Calasanz- Olsza ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków, wejście do Kolegium Zakonu Pijarów od poniedziałku do piątku od 16.00 do 18.30 do 29 marca 2023r.

5. Kryteria oceny prac.

 • Oceniając prace, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
 • zgodność z regulaminem konkursu;
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów;
 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.

6. Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne i wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.

Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Komisję Konkursową składającą się

z organizatorów. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane.

Oceny prac dokona Komisja w dniu 1.04.2023, a ogłoszenie wyników nastąpi 2.04.2023 r  po mszy świętej o 11.30  w kościele.

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone i wyróżnione.

Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za

uszkodzenia powstałe podczas trwania konkursu.